Algemene Voorwaarden

Index:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de handelaar
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de klant bij herroeping
Artikel 8 – Klanten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van handelaren in geval van herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming
overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Langlopende transacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenprocedure
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud
  en / of diensten verkrijgt via een overeenkomst op afstand, en een handelaar of een derde deze
  producten, digitale inhoud en / of diensten levert conform een overeenkomst tussen die derde partij
  en de handelaar;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijk persoon wiens handelingen niet worden verricht met het oog op de uitoefening van een beroep, beroep of bedrijf;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Langlopende transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en / of diensten, waarbij de verplichting tot levering en / of afname over een bepaalde periode is
  gespreid;
 7. Duurzaam medium: elk middel – inclusief e-mails – waarmee een consument of handelaar
  informatie die persoonlijk aan hem is gericht, kan opslaan op een manier die het toekomstige gebruik
  of raadpleging ervan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel
  waarvoor de informatie is bedoeld en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van
  een overeenkomst op afstand;
 9. Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of
  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt gesloten tussen een handelaar en een
  consument in het kader van een systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij geheel of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken
  voor communicatie op afstand up tot en met het moment dat de overeenkomst tot stand komt;
 11. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht bijlage I te
  verstrekken indien de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie
  over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar
Naam handelaar: OCHO Amsterdam B.V.
Geregistreerd adres: Hogeweyselaan 221, 1382 JL Weesp
E-mailadres: info@ochoamsterdam.com, e-mails worden alleen gelezen tijdens kantooruren
(maandag-vrijdag, 9-17 uur CET, behalve op feestdagen)
KvK-nummer: 70667284
BTW-identificatienummer: NL858414363B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een handelaar en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen een handelaar en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
  algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de ondernemer en zo spoedig mogelijk gratis naar de
  consument worden verzonden. mogelijk op verzoek van de consument.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan wordt, in afwijking van het vorige lid, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de consument de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze verstrekt, zodanig dat de consument bewaar ze eenvoudig op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
  ondernemer, alvorens de overeenkomst op afstand te sluiten, aangeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat deze op zijn verzoek kosteloos, hetzij elektronisch, hetzij anderszins, aan de consument worden toegezonden.
 4. Ingeval naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstgebonden voorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is indien van onverenigbare algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
  en / of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.
 3. Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen verband houden met de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en hij zorgt voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De handelaar kan – binnen wettelijke kaders – informatie inwinnen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die belangrijk zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Als dat onderzoek de ondernemer de juiste gronden geeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht om, met redenen omkleed, een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te binden.
 5. De handelaar zendt de consument, uiterlijk bij het leveren van een product, dienst of digitale inhoud, de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke duurzame drager kan opslaan:
  a. het kantooradres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de wijze van herroeping, dan wel een duidelijke verklaring met betrekking tot uitsluiting van het herroepingsrecht;
  c. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  d. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de kosten van levering voor zover van toepassing en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. Bij een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De handelaar mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden (en) te vermelden.
 2. De periode bepaald in paragraaf. 1 vangt aan op de dag nadat het product is ontvangen door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:
  a. als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De handelaar kan een enkele bestelling van meerdere producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd.
  b. als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen betreft: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. Een consument heeft het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die niet is aangeleverd op een materiële drager gedurende een periode van minimaal veertien dagen. De ondernemer mag de reden van deze ontbinding aan een consument vragen, maar de consument is niet verplicht zijn reden (en) te vermelden.
 2. De periode bepaald in paragraaf. 3 gaat in op de dag nadat het contract is gesloten.
  Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd ingeval een consument niet in kennis is gesteld van het herroepingsrecht:
 3. Als de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of als het modelformulier niet de herroepingstermijn eindigt twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn op basis van de voorgaande leden van dit artikel.
 4. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een ander gebruik van het product dan is toegestaan in paragraaf. 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor de sluiting van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Consumenten die gebruik maken van hun herroepingsrecht en de kosten daarvan

 1. Een consument die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige manier.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid. 1, retourneert de consument het product, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de tijd voor het retourneren van goederen in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle relevante toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de handelaar aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, is de consument niet verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van goederen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij er eerst uitdrukkelijk om heeft verzocht dat de geleverde dienst of de levering van niet voor verkoop bereide gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid wordt uitgevoerd gedurende de herroepingstermijn, de consument is de handelaar een geldsom verschuldigd die gelijk is aan dat deel van de overeenkomst dat de handelaar op het moment van herroeping heeft vervuld, in vergelijking met het volledig nakomen van de overeenkomst.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van nietverkoopbare water, gas of elektriciteit – in een beperkt volume of een beperkte hoeveelheid – of voor de levering van stadsverwarming, als:
  een. de ondernemer heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht, de kosten die in geval van herroeping moeten worden betaald of het modelformulier voor herroeping, of: b. de consument heeft niet uitdrukkelijk gevraagd naar het begin van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.
 8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
  a. voorafgaand aan de levering stemde hij niet uitdrukkelijk in met de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;
  b. hij heeft niet erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van handelaren in geval van herroeping

 1. Indien de handelaar het de consument mogelijk maakt zijn herroeping langs elektronische weg aan te geven, zendt hij na ontvangst van deze verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De handelaar vergoedt de consument terstond alle betalingen, inclusief eventuele bezorgkosten die de handelaar in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de handelaar heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft
  teruggezonden, naargelang wat eerder gebeurt.
 3. Voor terugbetaling zal de ondernemer gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel dat oorspronkelijk door de consument is gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De vergoeding is gratis voor de klant.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en / of diensten op een veiling aanbiedt, op aanwijzing van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten te kopen ;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Reizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten die toegang tot accommodatie verschaffen, indien in de overeenkomst al een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan voor accommodatie, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst al een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald;
 7. Producten vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en zijn gemaakt op basis van de specifieke keuze of beslissing van een consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhangt van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio- / video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
  b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht heeft verloren.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar deze link met schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bedingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
  b. de consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De handelaar garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum dat de overeenkomst tot stand kwam. afgesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de handelaar, fabrikant of importeur aangeboden extra garantieregeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en aanspraken die een consument op grond van de overeenkomst jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer zijn aandeel in de overeenkomst niet nakomt.
 3. Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument rechten toekent of vorderingen claimt, boven de wettelijk voorziene, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle producten die op de website te zien zijn, zijn legaal binnen Nederland. De handelaar kan geen informatie verstrekken over de juridische status van een van zijn producten in het land van verblijf van de consument. De consument wordt geadviseerd om contact op te nemen met de lokale overheid om te controleren of bestellingen naar zijn land van herkomst kunnen worden verzonden.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding overeenkomstig het vorige lid betaalt de ondernemer de consument het door hem betaalde bedrag terstond terug.
 6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Langlopende transacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging

 1. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst van onbepaalde duur die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten te beëindigen, met inachtneming van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand .
 2. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor het regelmatig leveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de vaste termijn te beëindigen, onder voorbehoud van de overeengekomen ontbindingsregels en een termijn opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Met betrekking tot overeenkomsten als omschreven in de eerste twee leden kan de consument:
  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende
  een bepaalde periode;
  b. opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging

 1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde tijd.
 2. In afwijking van hetgeen in het vorige lid is vermeld, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften, automatisch worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien het staat de consument vrij deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging te beëindigen, met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor het regelmatig leveren van producten of diensten, kan alleen automatisch worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde het recht heeft om te ontbinden, met een opzegtermijn die niet langer dan een maand en, in het geval van een contract om regelmatig of minder dan eens per maand dag- of weekbladen of tijdschriften te leveren, een periode die niet langer is dan drie maanden.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de reguliere levering, bij wijze van introductie, van dagof weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of kennismakingsperiode.


Looptijd

 1. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd een contract van meer dan één jaar overschrijdt, heeft de consument na één jaar te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid een voortijdige beëindiging van het contract zou onaanvaardbaar zijn.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, moeten de door de consument te betalen bedragen binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn of, bij gebreke van een herroepingstermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de het contract. In het geval van een overeenkomst tot levering van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien een consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat de ondernemer de consument over de betalingsachterstand heeft geïnformeerd, heeft de consument 14 dagen de tijd om aan de betalingsverplichting te voldoen; indien binnen deze termijn van 14 dagen niet is betaald, is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht redelijke door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van onbetaalde bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan afwijken van deze voor de consument gunstige bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 1. De ondernemer zorgt voor een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Een consument die tekortkomingen bij de uitvoering van een overeenkomst heeft ontdekt, moet zijn klachten onverwijld, volledig en met duidelijke omschrijvingen bij de ondernemer indienen.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd zal vergen, zal de handelaar binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een uitgebreider antwoord.
 4. De consument dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil waarop de regeling voor geschillenbeslechting van toepassing is.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten tussen een ondernemer en een consument en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bedingen of bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet schadelijk zijn voor de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroepingsrecht
(dit formulier mag alleen worden ingevuld en geretourneerd als u zich wilt terugtrekken uit het contact)

• • Aan: [naam handelaar]

[geografisch adres van de handelaar]

[faxnummer handelaar, indien beschikbaar]

[e-mailadres of elektronisch adres van de handelaar]

• • Ik / wij * informeren u hierbij dat, met betrekking tot ons contract betreffende

De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product] *

De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud] *

De levering van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst] *,

Ik / wij * oefenen ons herroepingsrecht uit

• • Besteld op * / ontvangen op * [datum bestelling bij diensten of ontvangst van goederen]

• • [Naam consument (en)]

• • [Adres consument (en)]

• • [Handtekening consument (en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

* Verwijder of verstrek aanvullende informatie, indien van toepassing

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer